Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Thủ tục hành chính

Phê chuẩn kết quả bầu, bổ sung thành viên UBND huyện, thị xã, thành phố

Thẩm quyền giải quyết:
UBND tỉnh
Lĩnh vực:
Quy trình tiếp nhận hồ sơ một cửa văn phòng UBND tỉnh
Lĩnh vực thống kê:
Quy trình tiếp nhận hồ sơ một cửa Văn phòng UBND tỉnh
Cách thức thực hiện:
Trình tự thực hiện:

1. Tiếp nhận hồ sơ:

a) Bộ phận  TN&TKQ hồ sơ từ các Sở, ban, ngành.

b) Bộ phận TN&TKQ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể theo mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết gọn là Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg).

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ theo mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg và phần mềm điện tử; lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg;

2. Chuyển hồ sơ:

a) Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ theo mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg;

b) Trình Lãnh đạo Văn phòng phân công chuyển giải quyết hồ sơ;

  c) Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho phòng chuyên môn. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển theo hồ sơ và lưu theo hồ sơ hoàn thành, trường hợp chưa kết thúc hồ sơ phải chuyển trả bổ sung thì lưu phiếu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

3. Giải quyết hồ sơ:

   a) Chuyên viên thụ lý hồ sơ sau khi trình đề xuất Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét giải quyết.

  b) Trên cơ sở giải quyết hồ sơ, sau khi trình Lãnh đạo ký Quyết định, chuyên viên chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ.

  c) Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung. Thời gian mà cơ quan chuyên môn, tổ chức đã giải quyết lần đầu được tính trong thời gian giải quyết hồ sơ. Bộ phận TN&TKQ liên hệ với Sở, ban, ngành để chuyển văn bản xin lỗi của Bộ phận TN&TKQ (nếu là lỗi của công chức khi tiếp nhận hồ sơ) và yêu cầu bổ sung theo thông báo của Văn phòng UBND tỉnh.

d) Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm thông báo văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ. Thông báo được nhập vào mục kết quả trong Sổ theo dõi hồ sơ. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết theo quy định.

       đ) Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Hồ sơ quá hạn thuộc trách nhiệm của chuyên viên chuyên môn nào thì chuyên viên đó phải chịu trách nhiệm và đề xuất lãnh đạo Văn phòng có văn bản xin lỗi đến tổ chức, ghi rõ lý do quá hạn và thời hạn trả kết quả gửi Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh. Công chức Bộ phận TN&TKQ nhập sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử, thông báo thời hạn trả kết quả và chuyển văn bản xin lỗi của Văn phòng làm quá hạn giải quyết hồ sơ cho tổ chức.​

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử và thực hiện như sau:

a) Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho các Sở, ban, ngành liên quan.

b) Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liện hệ với tổ chức để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan, tổ chức giải quyết hồ sơ và văn bản xin lỗi của Bộ phận TN&TKQ (nếu là lỗi của công chức khi tiếp nhận hồ sơ).

c) Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết hồ sơ.

d) Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Thông báo thời hạn trả kết quả lần sau và chuyển văn bản xin lỗi của Văn phòng UBND tỉnh làm quá hạn giải quyết cho tổ chức;

đ) Đối với hồ sơ giải quyết xong trước thời hạn trả kết quả Sở, ban, ngành liên hệ công chức  Bộ phận TN&TKQ  lấy kết quả.

e) Trường hợp các Sở, ngành chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thì kết quả giải quyết hồ sơ được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.​

Thành phần hồ sơ:
Thời hạn giải quyết:

 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Bộ phận TN&TKQ, thụ lý hồ sơ chuyển trong ngày cho bộ phận chuyên môn nghiên cứu trong thời gian 01 ngày làm việc, trình đề xuất lãnh đạo Văn phòng xem xét có ý kiến 01 ngày, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét giải quyết trong thời hạn 01 ngày. Sau đó bộ phận chuyên môn nhận lại hồ sơ chuyển đến cho Bộ phận TN&TKQ, Bộ phận TN&TKQ hồ sơ nhập vào sổ văn bản đi phần mềm điện tử, phô tô văn bản, chuyển đến Văn thư đóng dấu và có trách nhiệm giao lại cho Bộ phận TN&TKQ để trả cho các Sở, ban, ngành.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Lệ phí:
Kết quả thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Đối tượng thực hiện:
Yêu cầu hoặc điều kiện:
Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015  của Thủ tướng Chính phủ “Về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương”;

Căn cứ Quyết định 556/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai “Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương”;

Căn cứ Quyết định số 95/2004/QĐ-UB ngày 19/8/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thành lập Văn phòng UBND tỉnh và Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND, ngày 09/3/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh;

Căn cứ Điều 7, 8 của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 về việc quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội; Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 và Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục: Phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt báo cáo Kinh tế- kỹ thuật, chuyển nhượng dự án bất động sản; Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 về việc giải quyết chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư và Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 về việc ban hành các thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích, cấp giấy chứng nhận QSD đất; Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 17/02/2015 về việc công bố 04 thủ tục hành chính mới, 06 thủ tục hành chính sửa đổi và 10 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức,

 ​

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc